วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ซอฟต์แวร์ (Software)

1.              ซอฟต์แวร์คืออะไร
                การที่คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์สามารถอ่านข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการประมวลผล  แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นสารสนเทศให้เรานำไปใช้งานได้จำเป็นจะต้องมีชุดคำสั่งงาน  หรือบางครั้งเรียกว่าคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์  คำสั่งต่างๆ  เหล่านั้นเขียนโดยนักเขียนโปรแกรม (programmer)  และสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งที่เราต้องการได้
                
               ซอฟต์แวร์  คือ การลำดับขั้นตอนการทำงานของคำสั่งที่จะทำหน้าที่บอกคอมพิวเตอร์ว่าให้ทำอะไร  เป็นชุดของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนำมารวมกันให้สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ต้องการ  เรามองไม่เห็นหรือสัมผัสได้แต่เราสามารถเห็นหรือสัมผัสได้แต่เราสามารถเห็นหรือสัมผัสหีบห่อที่บรรจุอยู่เช่น  แผ่นบันทึกหรือแผ่นซีดี  เมื่อเราซื้อซอฟต์แวร์นั้นมาใช้งาน

ไอคอนของซอฟต์แวร์ประเภทต่าง

1.              ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
             ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะมีความแตกต่างกับซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มินิและเมนเฟรม  เนื่องจากลักษณะการใช้งานและออกแบบต่างกัน  โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์แบ่งได้  ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ  ( System Software ) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  โดยมีรายละเอียดของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทดังนี้

1.   ซอฟต์แวร์ระบบ  ( System Software )
          เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์  ใช้ในการควบคุมดูแลการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์  ขณะที่เรากำลังใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ซอฟต์แวร์ระบบจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
ระบบปฏิบัติการ (Operating Software หรือ OS )
เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของคอมพิวเตอร์  เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ทุกส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันได้  อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและทำแฟ้มข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น  การสำเนาข้อมูล (copy)  การเรียงลำดับ (sort)  การลบ (delete) และอื่นๆ  นอกจากนั้นยังใช้ในการดำเนินงานของโปรแกรมประยุกต์ด้วย  โปรแกรมที่พัฒนาจากระบบปฏิบัติการที่ต่างกันจะนำมาใช้ร่วมกันไม่ได้

ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้มากที่สุดในขณะนี้คือ

1.  ระบบปฏิบัติการดอส (DOS)  เป็นระบบปฏิบัติการที่รับคำสั่งจากผู้ใช้งานเป็นข้อความ (text mode) DOS มาจากคำว่า  Disk  Operating System อาจเป็น พีซีดอส (PC-DOS)  หรือ เอ็มเอสดอส (MS-DOS) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ก็ได้  ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้ว

2.   ระบบปฏิบัติการแบบวินโดวส์  พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์  เป็นระบบปฏิบัติการทำงานที่ทำงานด้วยคำสั่งกราฟิกชนจอภาพโดยใช้เมาส์ในการควบคุมคำสั่งให้โปแกรมทำงานผ่านภาพกราฟิกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เรียกว่า  สัญรูป หรือ ไอคอน (icon)  เราเรียกว่าการทำงานแบบการประสานกับผู้ใช้ในลักษณะของกราฟฟิก GUI (graphical user interface)  อ่านออกเสียงว่า “กุย”  ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการแบบดอส  ระบบปฏิบัติการโดวส์ที่ได้พัฒนามามีใช้หลายแบบ เช่น วินโดวส์ 3.1 , วินโดวส์ 95 , วินโดวส์ 2000 ,วินโดวส์ มี (Windows me) , วินโดวส์ เอ็นที(Windows NT) และวินโดวส์เอ็กซ์พี เป็นต้น3.   ระบบปฏิบัติการยูนิกส์ (UNIX)  เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้พัฒนามาเป็นเวลานานมากกว่าระบบดอส  ระบบยูนิกส์มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง  จึงนิยมใช้กับเครื่องที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูง  เช่น  เครื่องที่เป็นแม่ข่ายของระบบอินเทอร์เน็ต  ระบบยูนิกส์ที่ใช้มีหลายระบบ  เช่น  Unix Ware , AIX , Linux , HP-UX และVMS  เป็นต้น  ระบบปฏิบัติการลินุกซ์สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้

4.     ระบบปฏิบัติการแมค (MAC OS)  พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช  ทำงานแบบเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์  นิยมใช้งานประเภทการออกแบกราฟฟิก


   ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานเฉพาะเรื่องตามที่เราต้องการ  เช่น  งานพิมพ์เอกสาร  งานพิมพ์รายงาน  วาดภาพ  เล่นเกม  หรือโปรแกรมระบบบัญชี  รายรับรายจ่าย  และเงินเดือน  โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์  ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยง  กับระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้  เน้นการใช้งานสะดวก


   ภาษาคอมพิวเตอร์
                ภาษาเป็นสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป  มนุษย์เราสามารถใช้สื่อได้หลายรูปแบบ  เช่น  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  และภาษามือ  เป็นต้น  มนุษย์มีภาษพูดและภาษาเขียนมาหลายพันปีแล้ว  แต่ละชนชาติจะภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองหรืออาจคล้ายกันหรือต่างกันก็ได้  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมัน  ภาษาจีน  และอื่นๆอีกมากมาย  โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือเป็นสื่อเพื่อติดต่อระหว่างกันได้โดยง่าย  ในบางครั้งการสื่อสารต่างชาชาติอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าเราไม่ทราบความหมายของการสื่อสารนั้น   เราจำเป็นต้องมีล่ามเป็นผู้ถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่ง   คอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ทำไมทำงานได้  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานตั้งแต่งานที่ง่ายไปจนถึงงานที่มีความสลับซับซ้อนมาก  คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์กำหนดไว้ให้ทำ  จึงมีการกำหนดภาษาขึ้นมาใหม่เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งของมนุษย์  เราเรียกภาษานี้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์  หรือ ภาษาประดิษฐ์  (computer language)  เป็นภาที่ติดต่อกันระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์


     ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
                มนุษย์มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน  การติดต่อสื่อสาร  การขนส่งและอื่นๆ  อีกมากมายที่จะต้องทำและแก้ไข ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้  จึงต้องมีการติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้าใจเฉพาะเลข 0 กับเลข 1 เท่านั้น  จึงมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้น  ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสั่งงานคอมพิวเตอร์  จะมีความยากง่ายแตกต่างกัน  ขึ้นกับระดับความรู้ความสามารถของในการใช้งานและกลุ่มผู้ใช้ เราสามารถแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันได้ 3 ระดับ  คือ  ภาษาเครื่อง  ภาษาระดับต่ำ และภาษาระดับสูง


1.  ภาษาเครื่อง (machine  language)   เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยตรง  ซึ่งการเขียนคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่องนั้นยากต่อการเข้าใจ  องค์ประกอบของภาษาเครื่องจะประกอบด้วยเลข 0 และเลข 1 หรือระบบเลขฐานสอง (Binary System) เมื่อส่งผ่านให้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
2.   ภาษาระดับต่ำหรือภาษาแอสเซมบลี (low level or assembly language)  เป็นภาษาที่ใกล้เคียงภาษาเครื่องหรือเครื่องเข้าใจง่ายโดยมาก  จะเป็นคำย่อที่วิศวกรคอมพิวเตอร์กำหนดขึ้นเพื่อให้ทำงานได้เร็วมากขึ้น  กว่าการใช้ภาษาเครื่อง
3.   ภาษาระดับสูง (high level language )  ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเหมือนภาอังกฤษทั่วไป  ที่ใช้สื่อความหมายในการเขียนโปรแกรมหรือคำสั่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่เราต้องการ  ได้แก่  ภาษาเบสิก (BASIC)  ภาษาโลโก (LOGO) ภาษาซี  ภาษาโคบอล  เป็นต้น  ตัวอย่างภาษาโลโกเราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้


                         LEFT                    ให้เลี้ยวซ้าย
                       RIGHT                  ให้เลี้ยวขวา
                       INPUT                  รับข้อมูล,ใส่ข้อมูล
                       FORWARD        เคลื่อนไปข้างหน้า